Uchwały 2011

27sty2012

  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

27gru2011

w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa.

27gru2011

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

8lis2011

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych   organizacji.

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 274 z dn. 23 grudnia 2011 r. poz 5170

8lis2011

  w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

8lis2011

  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2012-2015.

8lis2011

  w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

8lis2011

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Świerzawa.

8lis2011

  w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

8lis2011

  w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce".