Uchwały 2010

3sie2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

3sie2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok..

3sie2010

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

3sie2010

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.