Uchwały 2010

3lut2011

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

3lut2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

7gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

7gru2010

w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty.

7gru2010

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świerzawa na lata 2009-2020.

7gru2010

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa.

7gru2010

w sprawie przyjęcia " Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kościół ".

7gru2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/205.2010 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

7gru2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

7gru2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Świerzawa.