Uchwały 2010

3lut2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE.

3lut2011

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

3lut2011

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

3lut2011

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

3lut2011

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

3lut2011

w sprawie zatwierdzenia planu prac Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady.

3lut2011

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta i gminy oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

3lut2011

w sprawie uchwalenia "programu współpracy Miasta i  Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

3lut2011

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Świerzawa i ustalenia przedmiotu ich działania.

3lut2011

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.