Zarządzenia 2012

5wrz2012

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy pn:"Dostawa materiałów na wykonanie remontu pokrycia dachowego w Nowym Kościele w ramach projektu pn."Remont obiektów szkolnych w Sokołowcu i Nowym Kościele w Gminie Świerzawa".

5wrz2012

  w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń w rejestrze instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Świerzawa.

5wrz2012

  w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

5wrz2012

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE.

30sie2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

30sie2012

w sprawie informacjio przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

29sie2012

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie.

29sie2012

  w sprawie powierzenia pełniącej obowiązki Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie.

21sie2012

  w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych.

20sie2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.