Zarządzenia 2010

21mar2011

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy pn: "Kompletacja i dostawa materiałów budowlanych oraz narzędzi na wykonanie adaptacji poddasza na mieszkanie socjalne w budynku nr 64 w miejscowości Stara Kraśnica"

21mar2011

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerzawa.

21mar2011

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Starej Kraśnicy".

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w formie bezprzetargowej.

21mar2011

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Nr 0151/48/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

21mar2011

w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową.

21mar2011

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta I Gminy Świerzawa na lata 2011-2022.