Zarządzenia 2009

8gru2010

w sprawie unieważnienia udzielonego pełnomocnictwa p.o. kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Remont dróg gminnych".

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Budowa zaplecza sportowego na działkach nr 15/2 i 18 w miejscowości Stara Kraśnica".

8gru2010

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

8gru2010

w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok.

8gru2010

w sprawie odstąpienia od wykonania przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Sędziszowa oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 88/8.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

8gru2010

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

8gru2010

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Świerzawa nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sędziszowej przy ul. Złotoryjskiej 7 w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.