Zarządzenia 2009

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. " Zespół boisk ORLIK 2012 w Starej Kraśnicy na dz. 4/2; 15/2 i 19 Gmina Świerzawa".

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych w  formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie zgody na zmianę nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszówku.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i Gminy Świerzawa.

8gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie przetargowej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.