Konkursy ofert

13lut2014

Wyniki konkursu w załączniku.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2013r.poz.594 ze zm), art. 48 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm) w związku z Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i promocji zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa” Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie zabiegów leczniczych z dofinansowaniem do 50 % do ceny usługi .

21sty2013

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

10lut2012

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIII/66/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012'', ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA