Uchwały 2008

Nr XXV/119/2008 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa dla obszarów w rejonie miejscowości Dobków

29gru2008

Uchwała Nr XXV/119/08

Rady Miasta i Gminy Świerzawa

z dnia 29 grudnia 2008r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa dla obszarów w rejonie miejscowości Dobków .

 

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80  poz.717 z późniejszymi zmianami )  uchwala  się , co następuje  :

                                                            

§ 1.

 

1.  Przystępuje się do  sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków   

     zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świerzawa uchwalonego

     Uchwałą  Nr  282/XLIII/98 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 04 czerwca   

     1998 r.

2.  Zmiana studium obejmuje teren przeznaczony na lokalizację farmy elektrowni  

     wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą na gruntach  wsi Dobków określonych  

     na załączniku graficznym  do niniejszej uchwały .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa , którego zobowiązuje się do przeprowadzenia  czynności określonych w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym.

 

                                                          

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy .

 

 

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                          MIASTA I  GMINY

 

 

                                                                                           Marian Matusiak

Załącznik: załącznik do uchwały

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.