Uchwały 2008

Nr XXIV/108/2008 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

26lis2008

U C H W A Ł A   Nr   XXIV/108/2008

 

RADY    MIASTA   I   GMINY    ŚWIERZAWA

 

z dnia     26  listopada 2008r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. z 2001r. ,Nr 142, poz.1591 ze zm/ i  art.6 ust.1,2 i 3 ustawy    z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / tekst.jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 136,             poz. 969 ze zm.)    Rada Miasta i Gminy    u c h w a l a    c o   n a s t ę p u j e

 

§ 1.

 

            Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. / M.P. Nr 81, poz. 717 / przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, z kwoty 55,80 zł do kwoty  48,00 zł.

 

§ 2.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

 

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                                              RADY   MIASTA  I  GMINY

                                                  Marian Matusiak

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.