Uchwały 2005

Nr XXXVII/234/2005 - w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006

29gru2005

UCHWAŁA NR XXXVII/234/2005

RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, pkt.9 litera „c,d,i”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm../ oraz art.110, art.124
i art.128, ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
/Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami./ Rada Miasta i Gminy Świerzawa

uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości - 20.099.717 zł

1) Wpływy z podatków i opłat - 3.351.400 zł

2) Dochody z majątku gminy - 566.500 zł

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.305.472 zł

4) Pozostałe wpływy własne - 87.820 zł

5) Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - 1.842 zł

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację - 3.097.141 zł

zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację - 647.779 zł

zadań własnych gminy

8) Dotacje z funduszy celowych - 575.000 zł

9) Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.246.721 zł

10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 80.000 zł

11) Środki pozyskane z Unii Europejskiej - 4.540.042 zł

12) Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej - 600.000 zł

2. Szczegółowy podział dochodów oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1,2,3
do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006

w wysokości -23.632.615 zł

z tego:

1). Wydatki bieżące -13.507.673 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.715.188 zł

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 595.000 zł

c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji - 74.800 zł

przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 566.000 zł

f) wydatki na realizację zadań określonych w programie - 80.000 zł

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

2). Wydatki majątkowe - 10.124.942 zł

w tym:

- na finansowanie inwestycji - 10.124.942 zł

2. Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1,4,5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości - 3.532.898 zł

2. Ustala się przychody z tytułu kredytów - 5.360.000 zł

w tym :

1) na pokrycie niedoboru budżetu - 3.532.898 zł

3. Burmistrz dokona spłat pożyczek w wysokości - 572.000 zł

(w tym na prefinansowanie - 400.000 zł)

i kredytów w wysokości - 1.255.102 zł

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany ze źródłem pokrycia niedoboru budżetu określa załącznik Nr 1i12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:

1) Zakład budżetowy:

a/ przychody -1.715.521 zł

b/ wydatki -1.715.521 zł

2) Dochody własne jednostek budżetowych:

a/ przychody w wysokości - 85.700 zł

b/ wydatki w wysokości - 86.400 zł

2. Szczegółowość przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych określa zał. Nr 6,7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach :

1) domy i ośrodki kultury - 400.000 zł

2) biblioteki - 195.000 zł

2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy – 74.800 zł, w tym na:

a\ promocję gminy - 2.500 zł,

b\ współpracę z organizacjami pozarządowymi - 1.000 zł

b/ organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - 2.500 zł,

c/ organizacja terenów rekreacyjnych - 3.000 zł,

d/ kultury fizycznej i sportu - 65.800 zł.

3) Dotacje podmiotowe określa załącznik nr 5, dotacje celowe określa załącznik nr 5 i 14

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie

1) dochody -3.097.141 zł

2) wydatki -3.097.141 zł

2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 8

§ 7.

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody w wysokości - 3.000 zł

- wydatki w wysokości - 16.500 zł

2. Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: - 89.639 zł

z tego :

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 89.639 zł

§ 9.

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik Nr 10.

§ 10.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego

w kwocie - 8.847.253 zł

oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Wyodrębnia się wydatki budżetowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 54.216 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani określa załącznik nr 9

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych
w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości - 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5.360.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 10 i spłaty zobowiązań z tego tytułu.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku
i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA i GMINY

Krystyna Tatuś

Objaśnienia i załączniki do budżetu znajdują się w dziale BUDŻET > 2006

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.