Konkursy ofert

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY 名IERZAWA

4sty2018

Wyniki konkursu w za陰czniku...

Burmistrz Miasta i Gminy 安ierzawa  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) og豉sza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY 名IERZAWA

I. Rodzaj i cel zadania
Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy 安ierzawa.


Cel zadania: prowadzenie zaj耩 dla mieszka鎍闚 Gminy 安ierzawa w r騜nych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udzia w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu 篡cia poprzez sport.

II. Wysoko嗆 鈔odk闚 publicznych przeznaczonych na realizacj zadania.
Wysoko嗆 鈔odk闚 publicznych przeznaczonych na realizacj zadania w 2018r. - 95.000 z.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1) dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych, po podpisaniu um闚 z wy這nionymi w drodze konkursu ofertami;
2) z這瞠nie oferty przez oferenta nie jest r闚noznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysoko軼i;
3) Burmistrz mo瞠 odm闚i oferentowi wy這nionemu w drodze konkursu podpisania umowy
w przypadku, gdy zosta造 ujawnione, nieznane wcze郾iej okoliczno軼i podwa瘸j帷e wiarygodno嗆 merytoryczn lub finansow oferenta, a tak瞠 utraty zdolno軼i do czynno軼i prawnych przez reprezentant闚 oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do maksymalnie
30 listopada 2018r.
2. Szczeg馧owe terminy i warunki realizacji zadania zostan okre郵one w wi捫帷ej strony umowie.
3. Oferent powinien posiada niezb璠ne do鈍iadczenie w organizacji tego typu zada lub posiada wiedz niezb璠n do wykonania tego zadania oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dost瘼 do takiej bazy, a tak瞠 dysponowa kadr zapewniaj帷 wykonanie zadania.
4. Oferenci, kt鏎zy nie maj mo磧iwo軼i samodzielnej realizacji zadania, powinni poda w ofercie informacj oraz za陰czy do oferty dokumenty potwierdzaj帷e mo磧iwo嗆 wykonania tego zadania we wsp馧pracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (np. umowy, porozumienia).

V. Termin i miejsce sk豉dania ofert.
1. Termin sk豉dania ofert na zadanie: do 26 stycznia 2018r. do godz. 14.30.
2. Oferty o dotacj nale篡 sk豉da na formularzu zgodnym z rozporz康zeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1300) w sprawie wzor闚 ofert i ramowych wzor闚 um闚 dotycz帷ych realizacji zada publicznych oraz wzor闚 sprawozda z wykonania tych zada wraz z wymaganymi za陰cznikami, w zamkni皻ej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego”, w Sekretariacie Urz璠u Miasta i Gminy w 安ierzawie, pok. nr 10 lub za po鈔ednictwem poczty na adres: Urz康 Miasta i Gminy w 安ierzawie, Pl. Wolno軼i 60, 59-540 安ierzawa. (obowi您uje data wp造wu do Urz璠u).
3. FORMULARZ OFERTY dost瘼ny jest w Biurze Obs逝gi Interesanta w Urz璠zie Miasta i Gminy w 安ierzawie oraz na stronie www.bip.swierzawa.pl i www.swierzawa.pl.

VI. Kryteria, tryb i termin rozpatrzenia i wyboru ofert.
1. Rozstrzygni璚ie ofert nast徙i w terminie do 2 lutego 2018r.
2. Oceny formalnej i merytorycznej z這穎nych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powo豉na przez Burmistrza Miasta i Gminy wg nast瘼uj帷ych kryteri闚:
1) kompletno嗆 oferty;
2) atrakcyjno嗆 oferty;
3) kwalifikacje i do鈍iadczenia realizator闚;
4) liczba odbiorc闚 zadania;
5) koszt realizacji zadania, w tym udzia 鈔odk闚 w豉snych;
6) dotychczasowa wsp馧praca organizacji z Gmin;
7) wiarygodno嗆 finansowa oferenta.
3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu si z opini komisji konkursowej.
4. Wyniki konkursu og豉sza si poprzez wywieszenie informacji na tablicy og這sze w Urz璠zie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swierzawa.pl oraz na stronie internetowej www.swierzawa.pl po rozstrzygni璚iu konkursu ofert.

VII. Zrealizowane przez organ administracji w roku 2017 zadania publiczne tego samego rodzaju i zwi您ane z nim koszty, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem wysoko軼i dotacji przekazanych organizacjom pozarz康owym i podmiotom, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie.
Wysoko嗆 鈔odk闚 publicznych przeznaczonych na realizacj zadania w 2017r. – 78.000 z z czego: Ludowy Zesp馧 Sportowy LZS Nowy Ko軼i馧 - 15.000,00 z; 安ierzawski Klub Tenisa Sto這wego - 800,00 z; 安ierzawskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne - 1.000,00 z; 安ierzawski Klub Siatkarski - 1.000,00 z; Stowarzyszenie „SOKOLIK” na Rzecz Rozwoju Wsi Soko這wiec - 500,00 z; Stowarzyszenie Nowy Ko軼i馧 - 500,00 z; Klub Sportowy „Dobk闚” - 6.500,00 z; Klub Sportowy „POGO” 安ierzawa - 33.000,00 z; Ludowy Zesp馧 Sportowy „Sok馧” w Soko這wcu - 9.000,00 z; Polskie Stowarzyszenie Diabetyk闚 – Ko這 w Z這toryi - 700,00 z; Uczniowski Klub Sportowy „ORZE” - 1.000,00 z; Klub Sportowy „Tatra” Krzeni闚 – 9.000,00 z.

Dodatkowych informacji i wyja郾ie dotycz帷ych konkursu udziela Pani Sylwia Male鎍zuk
tel. 75 71 35 360 wew. 29 s.malenczuk@swierzawa.pl

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

(-) J紌EF KOzZ

Dodano przez: Jakub Hatko

Za陰czniki:


Zobacz dziennik zmian »