Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

25kwi2016

Unieważnienie konkursu w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń  gwarantowanych   z   zakresu   rehabilitacji   leczniczej   wśród   mieszkańców   Miasta   i   Gminy  Świerzawa   posiadających   skierowania   lekarskie   na   wykonanie   tego   typu   zabiegów  z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy   Świerzawa w roku  2016. Program przyjęty   został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy  Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r. 

 

 1. Przedmiotem   otwartego   konkursu   ofert   jest   przyjęcie   obowiązków   udzielania   świadczeń  zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Świerzawa. 
 2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz.618 ze zm.). 
 3.   Wymagania stawiane oferentom:
  1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu; 
  2) dysponowanie   lokalem   na   terenie   Gminy   Świerzawa,   spełniającym   wymogi   do  realizacji   programu,   określone   w   Rozporządzeniu   Ministra   Zdrowia   z   26   czerwca  2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz.739);
  3) dysponowanie   odpowiednim   sprzętem   medycznym   niezbędnym   przy   realizacji  programu. 
 4. Czas realizacji programu: od podpisania umowy do 15 grudnia 2016r. 
 5. Gmina   Świerzawa   pokryje   50%   kosztów   zabiegów.   Pozostałe   50%   kosztów   pokryją  uczestnicy programu. 
 6. Oferty   należy   składać   na   formularzu   ofertowym,   w   zamkniętej   kopercie   z   napisem:  „Konkurs ofert – usługi rehabilitacyjne” osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w Świerzawie, Plac Wolności 60 w terminie do   20.05.2016r. do godz. 15:30  lub nadsyłać  listownie   na   ww.   adres.   O   terminie   złożenia   decyduje   data   wpływu   do   Urzędu  Miasta i Gminy w Świerzawie potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. 
 7. Szczegółowe   warunki   konkursu   ofert   oraz   formularz   ofertowy   można   pobrać   osobiście  w   pok.   nr 14   Urzędu   Miasta   i   Gminy   w   Świerzawie   (tel.   0757135360,   wew.   25)   lub   ze  strony internetowej www.bip.swierzawa.pl zakładka: Konkursy ofert. 
 8. Organizator   konkursu   zastrzega   sobie   prawo   do   zmiany   warunków   konkursu,   w   tym   do  zmiany   terminu   składania   ofert   oraz   do   odwołania   konkursu   na   każdym   jego   etapie   bez  podania przyczyny. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
(-) JÓZEF KOŁCZ 

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »