Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert zwiększania dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa

24mar2016

Unieważnienie konkursu w załączniku.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy Świerzawa w roku 2016. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r.

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń  zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Świerzawa.
 2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz.618 ze zm.).
 3. Wymagania stawiane oferentom:
  1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu;
  2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Świerzawa, spełniającym wymogi do
  realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca
  2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz.739);
  3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji
  programu.
 4. Czas realizacji programu: od podpisania umowy do 15 grudnia 2016r.
 5. Gmina Świerzawa pokryje 50% kosztów zabiegów. Pozostałe 50% kosztów pokryją
  uczestnicy programu.
 6. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem:
  „Konkurs ofert – usługi rehabilitacyjne” osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
  w Świerzawie, Plac Wolności 60 w terminie do 12.04.2016r. do godz. 15:30
  lub nadsyłać listownie na ww. adres. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu  Miasta i Gminy w Świerzawie potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście
  w pok. nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie (tel. 0757135360, wew. 25) lub ze
  strony internetowej www.bip.swierzawa.pl zakładka: Konkursy ofert.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, w tym do
  zmiany terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez
  podania przyczyny.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY
(-) JÓZEF KOŁCZ

 
 

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)

Zobacz dziennik zmian »