Wejść : 84008541
Unikalnych : 77316120

Obecnie : 20
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Uwaga, susza!

4wrz2015
Uwaga, susza!

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w związku ze zjawiskiem suszy złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o powołanie komisji szacowania strat. Po jej powołaniu przez Wojewodę komisja rozpocznie prace. Dotychczas wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy kilkanaście wniosków w formie próśb o oszacowanie strat. Poniżej przedstawiamy Wyciąg z PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ oraz druki, które należy wypełnić i złożyć do urzędu. O harmonogramie pracy komisji poinformujemy wkrótce.

 

Ogólne zasady szacowania szkód w celu ubiegania się o kredyty dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych zniszczonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

http://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

1. Dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny możliwe jest udzielenie pomocy w postaci kredytów „klęskowych” na wznowienie produkcji rolnej (kredyt obrotowy) oraz przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych, ciągników i urządzeń rolniczych, plantacji wieloletnich (kredyt inwestycyjny).

2. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem: - szkód powstałych w pojedynczych gospodarstwach wskutek pioruna oraz przypadku, gdy uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych, - wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji lub stanowią powyżej 1 050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.

3. Oszacowania zakresu i wysokości szkód dokonuje komisja powołana przez Wojewodę. O powołanie komisji do Wojewody występuje Wójt/Burmistrz/Prezydent po rozpoznaniu zakresu szkód, a także na podstawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach producentów rolnych złożonych w Urzędzie Gminy/Miasta właściwych ze względu na położenie gruntów. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód musi zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w przypadku powodzi nie później niż 10 dni roboczych od ustąpienia wody. (w przypadku przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania i suszy – 10 dni roboczych od stwierdzenia skutków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego )

4. Przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolnej w gospodarstwie, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.

5. Do szacowania strat w uprawach przyjmuje się, że minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha jednolitej uprawy. W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód.

6. Na wniosek producenta rolnego Komisja Gminna może dołączyć wykaz numerów geodezyjnych działek, na których szacowano szkody. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są udzielane bezpośrednio po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, tj. w najbliższym cyklu produkcyjnym.

7. Aby rolnicy mogli uzyskać pomoc publiczną w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji, poziom szkód określony w procentach: - musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Na protokołach rolników, w których gospodarstwach rolnych straty wynoszą ponad 30% średniej rocznej produkcji, Wojewoda potwierdza wystąpienie szkód, sporządzając adnotację na tym protokole. - szkody stanowią powyżej 1 050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego. Pomoc jest udzielana również, gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wystąpiły w danym roku kalendarzowym co najmniej dwukrotnie w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

8. W przypadku szacowania szkód w środkach trwałych, minimalny poziom strat w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego wynosi powyżej 1 050 zł.

9. O kredyt na wznowienie produkcji (w ramach pomocy de minimis w rolnictwie) mogą również ubiegać się rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych poziom szkód określony w procentach był równy lub niższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

 

Dodano przez:

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)