Wejść : 82507816
Unikalnych : 75849177

Obecnie : 56
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Norki... c.d.

10lip2008
Norki... c.d.

(ŚWIERZAWA-DOBKÓW) Do Urzędu Miasta i Gminy trafił raport oddziaływania na środowisko inwestycji pn.”Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 – hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do sprzedaży”.
Burmistrz Józef Kołcz, po zapoznaniu się z raportem, wykazał wiele nieścisłości i braków w przedłożonym dokumencie. Poniżej przedstawiamy tekst pisma, jakie zostało skierowane do inwestrora...

W związku z przedłożonym raportem oddziaływania na środowisko inwestycji pn.”Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 – hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do sprzedaży” informuję, że przedłożona dokumentacja powinna zostać uzupełniona i poprawiona.

1.Raport nie zawiera charakterystyki warunków hydrogeologicznych podłoża dla terenu planowanej inwestycji oraz nie wskazuje na potrzebę opracowania takich badań, co ze względu na charakter przedsięwzięcia uważam za niezbędne.

2.Ponadto przedłożony raport stanowi opracowanie autorskie , które w istotnych dla sprawy kwestiach nie określa w sposób jednoznaczny przyjętego przez Inwestora rozwiązania konkretnego problemu związanego z planowaną realizacją przedsięwzięcia.
Powyższe dotyczy w szczególności następujących kwestii:
•Planowanego przez Inwestora sposobu gospodarki odchodami zwierzęcymi.
Wskazano jedynie na zamiar mieszania obornika z wapnem nawozowym bez jednoznacznego ustalenia wybranego sposobu magazynowania i przechowywania odchodów. Brak również informacji o zamierzonym sposobie zagospodarowania obornika/kompostu.

•Planowanego przez Inwestora sposobu zagospodarowania ścieków technologicznych.
Określono jedynie sposób czasowego gromadzenia ścieków. Ze względu na charakter ścieków i ich spodziewaną ilość należy również ustalić przewidziany sposób odbioru i zagospodarowania nieczystości.

•Przewidzianego miejsca załadunku, rozładunku i transportu zwierząt, karmy, tuszek ubitych zwierząt i skór.
W części opisowej jak i w załączniku graficznym nie określono takich miejsc. Natomiast utrudniony dojazd do planowanego miejsca realizacji inwestycji (droga żwirowa) oraz ukształtowanie działki nr 498/1 mogą rodzić przypuszczenie, że część operacji technologicznych planowana jest przy drodze publicznej w ciagu zabudowy wiejskiej.

•Całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i zabezpieczeń na wypadek czasowych przerw w dostawie energii .
W dokumentacji wskazano jedynie sposób zasilania poprzez sieć niskiego i średniego napięcia.
jak również kwestii:

•przewidywanych działań na wypadek wystąpienia nadmiernych uciążliwości zapachowych oraz przekroczenia norm substancji zanieczyszczających powietrze poza terenem należącym do Inwestora,

•przewidywanych działań na wypadek stwierdzonych przypadków wydostania się zwierząt poza teren inwestycji,

•w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.

3.Raport na stronie 8 i 28 zawiera również nazwę innej gminy co rodzi wątpliwości co do prawidłowego okreslenia warunków i żródeł informacji w odniesieniu do tutejszej gminy.

Proszę również o wyjaśnienie wątpliwości wynikających z analizy treści przedłożonej dokumentacji dotyczących sposobu ustalenia wielkości dobowego zużycia wody dla zamierzonej obsady zwierząt – przedstawić obliczenie.

W związku z powyższym na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) proszę o uzupełnienie w formie pisemnej i poprawienie przedłożonej dokumentacji bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciagu 14 dni od chwili otrzymania niniejszego pisma pod rygorem odrzucenia dokumentacji.


Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Józef Kołcz

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.