Konkursy ofert

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej

28sty2015

Wynik konkursu w załączniku.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2013r.poz.594 ze zm), art. 48 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm) w związku z Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i promocji zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa” Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie zabiegów leczniczych z dofinansowaniem do 50 % do ceny usługi .


Kwota dofinansowania z budżetu miasta i gminy na rok 2015 stanowi 12.000,00 zł.

1.Oferty mogą składać osoby lub podmioty legitymujące się posiadaniem:
1) fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych
2) lokalu wyposażonego w sprzęt i urządzenia niezbędne do świadczenia usług oraz zapewniającego odpowiednie warunki wykonywania zabiegów w Świerzawie ,
3) zapewniających dostępność mieszkańcom do usług również – w godzinach do 18:00
w wydzielonych dniach tygodnia wg potrzeb mieszkańców.


2. Przedmiot konkursu ofert:
Świadczenie usług rehabilitacyjnych w celu zapobiegania postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa na skierowania wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę uprawnionego do kierowania pacjenta na zabiegi rehabilitacyjne.


3.Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia 2 marca 2015 do 15.12.2015 r..


4.Termin składania ofert do dnia 17.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, pokój nr 10 (sekretariat) do godz. 15:00, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: „Konkurs na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej” oraz oznaczonej nazwą i adresem podmiotu składającego.


5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert.


6.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


7.Oferta powinna zawierać co najmniej wszystkie elementy wskazane na formularzu będącym integralną częścią stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


8.Kryteriami oceny ofert będą:
      1. kompletność oferty
      2.doświadczenie w udzielaniu świadczeń
      3. kwalifikacje oferenta
      4. cena usług
      5. dostępność usług


9.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.


10.Konkurs rozstrzyga Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.


Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Sekretarz Danuta Pirus tel. 75 71 35 360 wew. 25

Dodano przez:

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »