Wejść : 84009290
Unikalnych : 77316855

Obecnie : 13
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Dopłaty do materiału siewnego

20cze2014
Dopłaty do materiału siewnego

Przypominamy, że jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

 

Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.


Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
• 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
• 160 zł w przypadku roślin strączkowych,
• 500 zł w przypadku ziemniaków.


Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w ich posiadaniu, mogą się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.


Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:
• w obowiązującym terminie składania wniosków,
• na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
• po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

 

Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja „ELF”, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.


Należy pamiętać, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, całkowita kwota tej pomocy nie może przekroczyć 15 000 euro dla producenta rolnego w okresie trzech lat obrotowych, przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.


Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziale Terenowym ARR we Wrocławiu, telefon (71) 335 01 51, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
 

Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!!!
 

Dodano przez: