Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne 2013r. przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy

14kwi2014

Lp
Kontrolowany zakres działania Urzędu
Organ kontrolujący
Termin kontroli
Rodzaj dokumentu z kontroli
 
1
Kontrola projektu pn. ”Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych” za okres 15.04.2010 do 29.05.2013r.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
 
27.05.2013
29.05.2013
Informacja pokontrolna
 
 
2
 
 
 
 
3
Kontrola projektu „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój”.
 
 
Kontrola projektu „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój”
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
15- 17.01.
 
27.02.2013
 
 
4-6.11.2013
Informacja pokontrolna
 
 
 
 
Informacja pokontrolna
 
4.
1.Kontrola projektu pn.”Modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego w Starej Kraśnicy,
2.Wizytacja projektu pn.”Zakup ciągnika komunalnego z przyczepą celem organizacji selektywnej zbiórki odpadów
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
5.03.2013
 
Informacja pokontrolna
 
5.
Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 
 
Wojewoda Dolnośląski
 
17-20.06.2013
Wystąpienie pokontrolne   
       
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przestrzeganie wymagań   ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Woj.Insp.Ochr.Śr.
Delegatura w Legnicy
 
 
25.07 –
06.08.2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół                              z kontroli NR DL 119/2013
7
Wizytacja w ramach projektu „Odnowy Wsi Nowy Kościół poprzez remont WDK z zapleczem sportowym, rewitalizacją parku oraz montażem placu zabaw”
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
9.09.2013
 
Raport z czynności kontrolnych
8
Kontrola realizacji projektu
” Wspólna promocja, wspólny sukces- partnerstwo gmin Świerzawa   i Kottmar na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej”
Wojewoda Dolnośląski
10.09.2013
Informacja pokontrolna
 
 
9
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
12.09.2013
Protokół z kontroli
 
10
Kontrola prowadzenia rejestru wyborców  i jego aktualizacji
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy
20.11.2013
Sprawozdanie z kontroli
11
Kontrola ex-post. Projektu „Instalacja kotłowni na biomasę   w Szkołach Podstawowych
  i Gimnazjum
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
16.12.2013
Raport z czynności kontrolnych
12
Kontrola realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerzawie- kanał B”
Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod.Wodn. we Wrocławiu
 
17.12.2013r.
Raport z czynności kontrolnych

Dodano przez: Jakub Hatko