Wejść : 83316583
Unikalnych : 76627764

Obecnie : 29
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Scalanie gruntów

15cze2012
Scalanie gruntów

Objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wspieranie rozwoju obszarów wiejskich środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej powoduje większe zainteresowanie rolników pracami scaleniowo - wymiennymi zmierzającymi głównie do poprawy warunków przestrzennych funkcjonowania ich gospodarstw. Obecnie prace te wspierane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Jedną z podstawowych zasad postępowania scaleniowego jest poprawa struktury przestrzennej gospodarstw rolnych, a nie ingerencja administracji publicznej w sferę stosunków własnościowych gospodarstw rolnych prowadzących działalność na projektowanym obszarze scalenia gruntów. Scalenie gruntów, co do zasady, nie zmienia ani liczby właścicieli, ani prawa własności lub innych uprawnień związanych z nieruchomością, zmieniając jedynie ukształtowanie przedmiotów tych uprawnień, a więc granic gruntów. Każdy uczestnik scalenia (właściciel, samoistny posiadacz, zarządca lub użytkownik gruntu położonego na obszarze scalenia) otrzymuje w zamian za grunty posiadane przed scaleniem - inne ekwiwalentne grunty o równej wartości szacunkowej. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowi tytuł prawny do ujawnienia nowego stanu własności w księgach wieczystych. Uczestnik scalenia staje się właścicielem gruntów poscaleniowych (samoistnym posiadaczem, zarządcą lub użytkownikiem gruntu) stanowiących ekwiwalent gruntów należących do niego przed scaleniem.

 

CELE OGÓLNE WSPÓŁCZESNYCH SCALEŃ GRUNTÓW

- tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych;

- racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów;

- dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu (utworzenie praktycznie nowego układu komunikacyjnego na projektowanym obszarze)

 

Postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa. Wszczęcie postępowania scaleniowego może nastąpić na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, połozonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości przeprowadzenia scalenia gruntów w danej miejscowości należy skontaktować się z następującymi instytucjami:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Urząd Marszałkowski - komórka odpowiedzialna za wdrażanie działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"

3. Urząd Wojewódzki - komórka odpowiedzialna za współdziałanie z samorządem terytorialnym poszczególnych stopni i samorządem rolniczym oraz agencjami rządowymi w sprawach dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

4. Starostwo Powiatowe - jako właściwy urząd do przeprowadzenia postępowania scaleniowego

5. Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych

 

  Informacji udzielają także wszyscy sołtysi poszczególnych wsi.

Dodano przez: