Zarządzenia 2012

Zarządzenie Nr 0050/38/2012 z dnia 21 maja 2012r.

21maj2012
w sprawie powołania  komisji  przetargowej do przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn: "Przygotowanie i dostawa oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Sokołowcu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie, Przedszkola w Świerzawie, oraz dzieci  nie objętych obowiązkiem szkolnym , osób dorosłych w tym starych, chorych, niepełnosprawnych".

 

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »