Zarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 0151/56/2009

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świerzawie: cz. I , cz. II"

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: