Zarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 0151/34/2009

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Remont drogi gminnej o numerze geodezyjnym 95 i 98 w miejscowości Sędziszowa uszkodzonej w wyniku powodzi w roku 2001 na odcinku ok. 700m"

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: