Uchwały 2019

25kwi2019

w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzawa w 2019 roku"

25kwi2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

25kwi2019

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie

24kwi2019

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa do podpisania porozumienia z Gminą Zagrodno w sprawie przygotowania i prowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie ,, Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa oraz Gminy Zagrodno"

24kwi2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

24kwi2019

w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie

24kwi2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie

24kwi2019

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

24kwi2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

24kwi2019

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Świerzawa

24kwi2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Kościół

24kwi2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubiechowa

24kwi2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórki

24kwi2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Kraśnica

24kwi2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobków