Uchwały 2019

18paź2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

18paź2019

w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie

18paź2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

18paź2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Legnicy

18paź2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

18paź2019

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa

18paź2019

w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

18paź2019

w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świerzawie

8sie2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

8sie2019

w sprawie wyboru Przedstawiciela Rady Miejskiej w Świerzawie do pracy w Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie

8sie2019

w sprawie zmiany uchwały NR VII/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

8sie2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.