Uchwały 2019

10sty2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie, na rok szkolny 2019/2020

10sty2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady.

10sty2020

w sprawie przyjęcia ,, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2020".

10sty2020

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10sty2020

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/183/17 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Świerzawie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Świerzawa oraz nadania mu statutu.

10sty2020

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

10sty2020

w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2020.

10sty2020

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

11gru2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Świerzawa

11gru2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

11gru2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

11gru2019

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów