Uchwały 2018

7lis2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla mieszkańców miejscowości Stara Kraśnica, Dobków" 

7lis2018

  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

7lis2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7lis2018

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

 

7lis2018

  w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok.

7lis2018

  w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7lis2018

  w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 

10wrz2018

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

10wrz2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/175/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

10wrz2018

  w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok.

10wrz2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty z tytułu korzystania ze Żłobka Gminnego w Świerzawie. 

10wrz2018

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

10wrz2018

  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Świerzawa

10wrz2018

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerzawa na rzecz Powiatu Złotoryjskiego.

10wrz2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.