Uchwały 2018

20lut2019

w sprawie zatwierdzenia plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady.

20lut2019

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Świerzawa na rok 2019"

20lut2019

w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie zmiany uchwały Nr I/15/2018 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie i ustalenia przedmiotu jej działania.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie

20lut2019

w sprawie określenia zasad, trybu przyznania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

20lut2019

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

20lut2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

20lut2019

w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2019 rok