RPO WD 2014-2020

27lut2019

 

Dnia 21.12.2018r. Gmina Świerzawa podpisała umowę z Województwem Dolnośląski na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa” w kwocie nieprzekraczającej 1.568.605,62 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.845.418,38 zł.

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

W ramach projektu wdrożona zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, platformę usług publicznych, platformę GIS itp. oraz e-usługi na 1, 3, 4 oraz 5 poziomie dojrzałości, e-usługi A2C, A2B: e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-wnioski, e-informacje przestrzenne, e-konsultacje społeczne, e-budżet obywatelski, e-rada, e-rejestry, e-tablica, e-przedsiębiorca; usługi A2A: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), System Finansowo-Księgowy, System Podatki i Opłaty Lokalne, System Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu, itp. wraz z kompleksowym zakupem sprzętu informatycznego.

Okres realizacji projektu: 21.06.2017 – 30.03.2020.

 

1gru2017

  Dnia 07 listopada 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.03.03.03-02-0008/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa” w kwocie nieprzekraczającej 1 159 378,41 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 363 974,59 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy na beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ”

30lis2017

Dnia 25 października 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.04.03-02-0004/17-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” w kwocie nieprzekraczającej 3 884 965,03 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 4 570 547,10 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych” Poddziałania nr 4.4.3 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ”. 

4lip2017

 

Dnia 28 czerwca 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.03.03-02-0011/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 557 125,45 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 675 994,62 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe” Poddziałania nr 4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ”

4lip2017

 

Dnia 28 czerwca 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.02.03-02-0002/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków” w kwocie nieprzekraczającej 5 355 064,19 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 8 243 715,83 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania nr 4.2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ”

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w następstwie budowy systemu kanalizacji w aglomeracji Świerzawa.
Planowanym efektem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców miejscowości objętych projektem.

 

28lut2017

 

 

Dnia 27 lutego 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.06.01.03-02-0001/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa żłobka publicznego w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 1.164.792,44 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.372.187,99zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ – 6.1.3.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).