Uchwały 2012

28gru2012

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Złotoryjskiego.

28gru2012

  w sprawie zatwierdzenia planu Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady.

28gru2012

  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2013"

28gru2012

  w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Stara Kraśnica".

28gru2012

  w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przez ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

28gru2012

  w sprawie określenia szczegółów sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

28gru2012

  w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

28gru2012

  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28gru2012

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłat za pojemniki.

28gru2012

  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022.