Uchwały 2011

27sty2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

27sty2012

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE.

27sty2012

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

27sty2012

  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2012"

27sty2012

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady.

27sty2012

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2022.

27sty2012

  w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

27sty2012

w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa.

27sty2012

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.