Zarządzenia 2009

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bez przetargowej.

8gru2010

w sprawie przekazania mienia gminnego do użytkowania Radzie Sołeckiej wsi Rząśnik.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

8gru2010

w sprawie przejęcia mienia gminnego przekazanego w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świerzawie: cz. I , cz. II"

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę pn. "Dostawa opału do kotłowni opalanej biomasą w Świerzawie".