STRATEGIA - wstęp

Zbliża się nowy okres programowania środków unijnych. Większość samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego przystąpiła do opracowywania programów rozwojowych by sprostać wymogom nowej perspektywy budżetowej.
Gmina Świerzawa musi również posiadać aktualną strategię rozwoju, spójną ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnym Programem Operacyjnym, a także Programem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Prace nad strategią trwać będą do końca kadencji obecnej Rady Miasta i Gminy. Strategia będzie szeroko konsultowana oraz wynikać będzie ze zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych.

 
UCHWAŁA NR XXXVII/184/2013
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

§ 2.


Do powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

MARIAN MATUSIAK

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: